ഇഞ്ചൂർ പള്ളിക്കൽ കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ടാ ദിന കലശവും മകം-പൂര മഹോത്സവവും . 2017 March 11,12,13,14

പള്ളിക്കല്‍ കാവ് ...

കോതമംഗലത്തുനിന്നും ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്റര്‍ മാറി ഇഞ്ചൂര്‍ എന്ന പ്രദേശത്ത് പുരാതനമായ ഈ ക്ഷേത്രം നിലകൊള്ളുന്നു . ചോറ്റാനിക്കര മകം ദിനം തന്നെ ഇവിടേയും മകം തൊഴല്‍ നടത്തുന്നു , പ്രധാന പ്രതിഷ്ട്ടകള്‍ ഭഗവതി യും ഭദ്രകാളി യും ഉപ ദേവന്മാര്‍ ഗണപതി യും ശാസ്താവും

Read more

പള്ളിക്കലമ്മ ...

Pallikkalamma is famously known as the Mother who answers the call of her devotees. Countless pilgrims reach the shrine. The benevolent look of Goddess unfolds a thousand lotus flowers of real bhakthi in the minds of devotees. Chanting of Her names and mantras destroys the feelings of ignorance and pride like the flames of fire that overcomes the darkness. Many are the miracles that we see right in front of the Goddess.

Read more

മകം-പൂര മഹോത്സവം

ഇഞ്ചൂർ പള്ളിക്കൽ കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ടാ ദിന കലശവും മകം-പൂര മഹോത്സവവും . 2017 March 11,12,13,14

Read more